Archiwum

Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu obróbki i skrawania drewna
nabór do warsztatu obróbki i skrawania drewna.jpegNabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu obsługi ruchu turystyczno - historycznego

  nabór0001.jpegNabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu krawieckiego

nabór0002.jpegNabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów

nabór0004.jpegNabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu poligraficznego

Instrukturor warsztatu poligraficznegologo_fio.jpeg

W dniach 25-28 listopada br. w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. “Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych” odbyło się szkolenie uzupełniające dla dwudziestu lustratorów wykształconych w 2009 roku w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej". Szkolenie miało miejsce w Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym KZRSS SPOŁEM, przy ulicy Grażyny 13/15 w Warszawie.


logo_fio.jpeg

W dniach 10 – 13 grudnia br. W hotelu Orlica w Rudawie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. “Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych” odbędzie się 3 dniowe szkolenie z zakresu księgowości, połączone ze spotkaniem integracyjnym. Szkolenie przeznaczone jest dla członków spółdzielni socjalnych odpowiedzialnych za sprawy finansowo - księgowe i dotyczyć będzie:
· omówienie aktów prawnych, treści rozporządzeń,
· specyfiki rozliczania wyniku finansowego,
· zakres odpowiedzialności,
· omówienie elementów i zasad sporządzania sprawozdania finansowego,
· sporządzanie bilansu i rachunku wyników.
 
Szkolenie przeprowadzane będzie w formie warsztatów.
 
Szkolenie z księgowości będzie połączone ze spotkaniem integracyjnym, w którym będzie brało udział 60 osób, w tym dwudziestu uczestników szkolenia z zakresu księgowości. W spotkaniu mogą brać udział członkowie działających spółdzielni socjalnych z terenu całej Polski.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 9 grudnia br.
 
Wypełniony formularz mozna przesyłać faksem pod nr (77) 414 45 11, lub drogą mailową na adres
 
 
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie.
 


 logo_fio.jpeg
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  

 

"Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych"

Od początku września 2010 roku Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie realizuje projekt Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych, współfinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Priorytetu 4 Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Projekt realizowany jest partnersko, wspólnie z Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach, Krajową Radą Spółdzielczą oraz Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, w okresie od września 2010 roku do końca listopada 2010 roku.
Projekt kierowany jest do członków działających spółdzielni z terenu całego kraju, oraz do grupy dwudziestu lustratorów wykształconych w 2009 roku w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej".
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa szkolenia:
 • Szkolenie uzupełniające dla lustratorów (grupa określona),
 • Szkolenie z zakresu księgowości, połączone ze spotkaniem integracyjnym w którym weźmie udział 60-ciu członków spółdzielni socjalnych.
Celem projektu jest:
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności wykształconych lustratorów spółdzielczych,
 • Zwiększenie poczucia przynależności i tożsamości sektorowej, współodpowiedzialności za rozwój spółdzielczości, oraz prowadzenie księgowo – finansowe spółdzielni.
 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY!

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych uzyskasz:
1) Pod nr Tel.: 77 414 45 11
2) E-mail: spoldzielnia.socjalna@wp.pl
 
 


 POKL czarne.jpeg
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  

 

"KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ LIDEREM"
 
Od początku września 2010 roku Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie realizuje projekt Każdy może zostać liderem, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3, Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracjiProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Projekt realizowany jest partnersko, wspólnie z Gminą Byczyna w okresie od września 2010 roku do końca grudnia 2010 roku,
a kierowany jest do mieszkańców Gminy Byczyna w wieku aktywności zawodowej, którzy chcą się rozwijać jako liderzy swoich środowisk, chcą podnieść poziom swoich kompetencji społecznych i w sposób profesjonalny zająć się opracowaniem planu rozwoju osobistego, rozwoju społeczności lokalnej, oraz wprowadzenia go w życie.
 
Organizowane w ramach projektu Każdy może zostać liderem warsztaty obejmować będą:
 • Animację społeczności lokalnej
 • Umiejętność mobilizowania i organizacji społeczności lokalnej
 • Kierowanie zespołem
 • Przygotowanie i realizację projektów
 • Współpracę z mediami i samorządem lokalnym
 • Partnerstwo publiczno-społeczne
 • Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
 
Wszelkie udzielane wsparcie w ramach realizacji projektu jest bezpłatne, a uczestnicy kursów będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz catering.
 
Celem projektu jest:
 • Podniesienie wykształcenia i kompetencji mieszkańców gminy w zakresie integracji
 • Wyłonienie liderów lokalnej społeczności
 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY!
 
Więcej informacji dotyczących realizacji projektu Każdy może zostać liderem uzyskasz:
1) Pod nr Tel.: 77 414 45 11
2) E-mail: spoldzielnia.socjalna@wp.pl
 


podziekowanie.jpeg

noc sw.jpeg


POKL czarne.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

"POSTAW NA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI!"

Od początku stycznia 2010 roku Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie realizuje projekt Postaw na swoje umiejętności!, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1, Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2010 roku do końca czerwca 2011 roku,
a kierowany jest do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy
o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.
 
Dostępne w ramach projektu Postaw na swoje umiejętności! kursy i szkolenia w zakresie:
 • Kurs księgowość komputerowa (dostępne w 2010 i 2011 roku)
 • Kurs kadry i płace (dostępne w 2010 i 2011 roku)
 • Księgowość pod kątem małej firmy (dostępne w 2010 i 2011 roku)
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (dostępne w 2010 i 2011 roku)
 • Brukarz (dostępne w 2010 i 2011 roku)
 • Posadzkarz (dostępne w 2010 roku)
 • Spawanie (dostępne w 2010 i 2011 roku)
 • Wózki jezdniowe (dostępne w 2010 roku)
 • Uprawnienia E (dostepne w 2010 roku)
 
Wszelkie udzielane wsparcie w ramach realizacji projektu jest bezpłatne, a uczestnicy kursów będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, koszty egzaminów oraz catering.
 
Celem projektu jest:
 • Nabycie, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych
 • Uświadomienie konieczności stałego uzupełniania kwalifikacji zawodowych
 • Wskazania roli jaką odgrywają odpowiednie kwalifikacje zawodowe na rynku pracy
 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
 
ZAPRASZAMY!
 
Więcej informacji dotyczących realizacji projektu Postaw na swoje umiejętności! uzyskasz:
 
1) Pod nr Tel.: 77 414 45 11
2) E-mail: spoldzielnia.socjalna@wp.pl
 
 


POKL czarne.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

"ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO RYNKU PRACY"

 

 Od początku stycznia 2010 roku Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie realizuje projekt Łatwiejszy dostęp do rynku pracy, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest partnersko wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku w okresie od stycznia 2010 roku do końca marca 2011 roku, a kierowany jest do osób bezrobotnych z terenu województwa opolskiego.

Zadania realizowane w ramach projektu "Łatwiejszy dostęp do rynku pracy" to:

Wszelkie udzielane wsparcie w ramach realizacji projektu jest bezpłatne.

Celem projektu jest:

 • Uzyskanie nowych kwalifikacji,
 • Nabycie nowych umiejętności i doświadczenia,
 • Nabycie kompetencji społecznych,
 • Wsparcie osób w nim uczestniczących przez doradcę zawodowego i psychologa,
 • Uzyskanie zatrudnienia do końca realizacji projektu (tj. marzec 2011) przez 20 osób.

W rezultacie projekt przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społęcznym, niwelując bariery związane z niechecią do podejmowania aktywności zawodowej, brakiem motywacji do podnoszenia kwalifikacji, brakiem umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy, a także przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

Jeżeli:

 • Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy,
 • Chcesz podjać zawodową aktywność lecz potrzebujesz pomocy,
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji społecznej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Więcej informacji dotyczacych realizacji projektu Łatwiejszy dostep do rynku pracy uzyskasz pod nr telefonu:

 1. 77 447 13 88 (osoby do kontaktów: Anna Sadowska, Aleksandra Lechowicz),
 2. 77 414 45 11 (osoby do kontaktów: Anna Bogusławska, Marcin Juszczyk),
 3. E-mail:

  WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY!logo_fio.jpeg

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

„PARTNERSTWO NA RZECZ WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ”

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich W okresie 01.06.2009-31.12.2009 realizowany będzie projekt "Partnerstwo na rzecz wsparcia spółdzielczości socjalnej" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu jest merytoryczne i instytucjonalne wzmocnienie potencjału spółdzielczości socjalnej w Polsce, w tym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz spółdzielni w nim zrzeszonych w zakresie przeprowadzania procesu lustracji oraz prawidłowej realizacji zadań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej.

Planowany zakres działań obejmie komponenty doradcze, informacyjno-promocyjne oraz szkoleniowy: przeprowadzenie szkoleń lustratorów z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zwiększenie wiedzy i umiejętności członków spółdzielni socjalnych w zakresie procesu lustracji;
 2. Zwiększenie poczucia przynależności i tożsamości sektorowej, współodpowiedzialności za rozwój spółdzielczości oraz proces rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym;
 3. Zwiększenie aktywności i integracji spółdzielni socjalnych zrzeszonych w OZRSS.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wejdą wiodące organizacje, których celem statutowym jest wspieranie spółdzielczości:

 • Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna z Byczyny (Lider projektu),
 • Krajowa Rada Spółdzielcza,
 • Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania.

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu będą dostępne dla osób spełniających założone wymagania bez względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność. W przypadku spółdzielni socjalnych - działania projektowe będą skierowane do wszystkich spółdzielni - nie tylko tych zrzeszonych w OZRSS, zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nich, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni.

Więcej o projekcie:

 

www.fio.ozrss.pl

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych uzyskasz:
1) Pod nr Tel.: 77 414 45 11
2) E-mail: spoldzielnia.socjalna@wp.pl