Gospodarka społeczna wspólną sprawą Opolszczyzny

logo_text.jpeg

CO TO JEST GOSPODARKA SPOŁECZNA?

Pojęcie „gospodarka społeczna” jest w Polsce określeniem względnie mało znanym i dotyka wielu sfer życia społecznego. Podstawowym wyróżnikiem przedsięwzięć podejmowanych w obronie ekonomii społecznej jest nadrzędność celów społecznych nad działalnością nastawioną na zysk.

Ekonomia społeczna oparta jest na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności. Odgrywa również kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Polską strukturę podmiotów gospodarki społecznej tworzą obok stowarzyszeń, fundacji, organizacji spółdzielczych również nowe formy organizacyjne, tj. spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych, kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej dla grup długotrwale wykluczonych z rynku pracy, warsztaty terapii zajęciowej oraz partnerstwa lokalne. Podmioty gospodarki społecznej często wykonują zadania, którymi firmy prywatne, głównie zastawione na zysk, nie są zainteresowane, ani też państwo czy samorządy lokalne, które wycofują się bądź ich działalność jest w tym zakresie nieefektywna. Główne kierunki ich działania to produkcja i świadczenie różnorakich usług społecznych oraz tworzenie miejsc pracy integrujących i pomagających w zatrudnieniu.


DLACZEGO WARTO WSPIERAĆ GOSPODARKĘ SPOŁECZNĄ?

1. Gospodarka społeczna daje możliwości mobilizacji społeczności lokalnej, poprzez włączenie mieszkańców w działania na rzecz rozwiązywania problemów, które ich dotyczą. Dzięki temu wzrasta zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej i wzrasta poczucie współodpowiedzialności za rozwój lokalny.

2. Podmioty gospodarki społecznej mogą być ważnym dostawcą usług, które ze względu na niską opłacalność nie cieszą się zainteresowaniem sektora komercyjnego. Powierzenie realizacji zadań publicznych obywatelskim podmiotom lokalnym może wpłynąć na wzrost efektywności w ich realizacji.

3. Tworzenie podmiotów gospodarki społecznej w społecznościach, w których jest wysoki wskaźnik bezrobocia, przyczynia się do ograniczania problemu wykluczenia społecznego i wzrostu spójności społeczno-gospodarczej.

4. Gospodarka społeczna jest narzędziem pozwalającym na ograniczenie wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz zasiłków dla bezrobotnych.

5. Dostawa różnego rodzaju dóbr i usług przez podmioty gospodarki społecznej przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku.

6. Działalność podmiotów gospodarki społecznej przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie się skali występujących problemów społecznych, redukcję zjawiska bezrobocia.

7. Wspieranie podmiotów gospodarki społecznej jest jedną z metod promocji przedsiębiorczości lokalnej.


Tekst powstał w ramach projektu „Gospodarka społeczna wspólną sprawą Opolszczyzny” finansowanego z Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” pod nazwą: Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej oraz środków z budżetu Gminy Byczyna i środków Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich.