Cel projektu

Celem projektu jest:
  • wypracowanie modelu współpracy w postaci partnerstwa lokalnego na rzecz ES zakładającego m.in. współdziałanie przedstawicieli biznesu oraz JST,
  • utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej (IPS), obejmującego swoim zasięgiem podmioty ES zlokalizowane na terenie województwa,
  • wzmocnienie funkcjonowania podmiotów ES poprzez dostarczenie usług doradczych, prawnych, finansowych, marketingowych, informacyjnych i szkoleniowych dla min. 50 działających w województwie podmiotów ES (w tym spółdzielni socjalnych),
  • profesjonalizację działań sektora ES poprzez zwiększenie jakości usług i wsparcie ekonomizacji zadań,
  • zwiększenie jakości działań podmiotów ES działających w województwie,
  • pobudzenie podmiotów ES do wspólnego, partnerskiego działania,
  • promocja ES wśród JST, biznesu i instytucji integracji społecznej,