CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie województwa opolskiego - gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Celem szczegółowym jest:
- nabycie umiejętności zawodowych;
- zdobycie nowych kwalifikacji;
- stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, zarządzania czasem, oraz społecznych takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętności komunikacyjne, wzrost pewności siebie i poczucie własnej sprawczości, oraz podniesienie samooceny.