2013 rok

  POKL czarne.jpeg
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
   

 1. Wsparcie doradcze
 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia w grupach dla wszystkich osób biorących udział w projekcie;
 • doradztwo psychologiczne i zawodowe w postaci indywidualnych porad (zadanie obejmie wszystkie osoby w projekcie), zajęcia przyczynią się do aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia i kompetencji pracowniczych;
 • działania asystenta rodzinnego, który wsparciem obejmie dzieci uczestników projektu, celem podejmowanych działań będzie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Pomoc udzielana będzie w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych w  środowisku naturalnym dziecka;
 • warsztaty rozwojowe dla młodzieży-poszukiwanie samego siebie, warsztaty socjoterapeutyczne dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia te przyczynić się mają do rozwoju zawodowego młodzieży.

 

 1. Staże
 • od września rozpocznie się realizacja 8-miesięcznych staży w pracodawców;,
 • będziemy starali się o kontynuowanie stażu poprzez 3 miesięczne zatrudnienie;

Realizacja stażu przyczyni się do zapoznania z tajnikami pracy w poszczególnych firmach, możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego oraz będzie wsparciem finansowym dla osoby go realizującej (stypendium miesięczne).

 

 1. Zajęcia reintegracji zawodowej:
 • w warsztacie rękodzieła artystycznego (czas trwania warsztatu to 6 m-cy);
 • w warsztacie pielęgnacji terenów zielonych (czas trwania warsztatu to 7 m-cy);

Zajęcia reintegracji zawodowej przyczynią się do zapoznania z tajnikami pracy
w poszczególnych warsztatach, możliwością zdobycia doświadczenie praktycznego oraz będą wsparciem finansowym dla osób je realizujących (stypendium miesięczne). W ramach realizacji warsztatów zapewnione zostaną materiały, ubezpieczenie oraz przeszkolenie w ramach przepisów BHP.

 

 1. Kursy i szkolenia:
 • podstawowej obsługi komputera - 80 h;
 • kurs prawo jazdy kat. C - 50 h

Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium godzinowe za uczestnictwo
w szkoleniu / kursie, zapewnione zostaną materiały oraz catering podczas realizacji zajęć teoretycznych.