Cel projektu

POKL czarne.jpeg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt
ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie województwa opolskiego - gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Celem szczegółowym jest:

- nabycie umiejętności zawodowych;

- zdobycie nowych kwalifikacji;

- stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu;

- dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych mających na celu skorygowanie zaburzeń emocjonalnych, rozpoznanie, docenianie
i rozwijanie zasobów każdego z członków grupy;

- stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, zarządzania czasem, oraz społecznych, umiejętność pracy w zespole, komunikacyjne.