Cel projektu

logo op got.jpeg

Projekt „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt ma na celu wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji oraz poprawę dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie województwa opolskiego, gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa wskazanych we wniosku i uzyskania w trakcie trwania projektu przez nich zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

  • stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, społecznych, zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole, poprzez realizację warsztatów umiejętności i kompetencji społecznych, doradztwa psychologicznego, zawodowego, aktywnej integracji w ramach realizacji wniosku;
  • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu;
  • dostarczenie odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych mających na celu skorygowanie zaburzeń emocjonalnych;
  • rozpoznanie, docenienie i rozwijanie zasobów każdego z członków grupy poprzez realizację aktywizacji społeczno - zawodowej;
  • zdobycie nowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach/szkoleniach, stażach, zajęciach reintegracji zawodowej.