Cel projektu

logo op got.jpeg

Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ES w województwie opolskim poprzez objęcie wsparciem 646 osób i 48 PES w subregionie północnym w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2018 roku.

Cele szczegółowe to:

  1. Zwiększenie zakresu animacji wspólnot samorządowych i regionalnych na rzecz poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej w subregionie północnym woj. opolskiego podczas realizacji projektu,
  2. Większa świadomość społeczna w zakresie ES w subregionie północnym woj. opolskiego,
  3. Stworzenie warunków do powstawania i ekonomizowania PES w subregionie północnym woj. opolskiego podczas trwania projektu,
  4. Stała dostępność do usług szkoleniowo-doradczych dla PES sprzyjających ich rozwojowi i stabilizacji w subregionie północnym woj. opolskiego do 31 października 2018 roku,
  5. Zwiększenie liczby PES działających na terenie subregionu północnego woj. opolskiego oraz ich bazy członkowskiej/pracowniczej w okresie realizacji projektu,
  6. Stworzenie warunków do edukowania kadry PES z subregionu północnego woj. opolskiego przez 36 m-cy realizacji projektu,
  7. Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zamieszkujących subregion północny województwa opolskiego) w zakresie reintegracji zawodowej w trakcie trwania projektu.