O projekcie

logo op got.jpeg
Projekt „Postaw na swoje umiejętności! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


PROFES Spółdzielnię Socjalną

Okres realizacji projektu od 01.07.2016 do 30.04.2017 roku.

Projekt realizowany na terenie województwa opolskiego, w powiatach:

Kluczborskim

Oleskim

Namysłowskim
 

Grupą docelową projektu są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Projekt skierowany jest zarówno do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, osób biernych zawodowo (niepracujących i niezarejestrowanych w UP) oraz osób pracujących. Oferta kierowana jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet powyżej 18-stego roku życia, jednak w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób starszych po 50-tym roku życia oraz osób z obszarów wiejskich.

W projekcie przewidziane jest atrakcyjne wsparcie szkoleniowe:

1. Prawo Jazdy kat. C + przewóz rzeczy (1 edycja)

2. Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej (6 edycji)

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie dla osób uczestniczących w kształceniu na regionalnym rynku pracy. Celami szczegółowymi projektu są m. in. nabycie, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, uświadomienie konieczności stałego uzupełniania kwalifikacji zawodowych, wskazanie ważnej roli jaką odgrywają na rynku pracy, uświadomienie pozycji i możliwości, przełamanie bierności i rezygnacji.
 

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!