Aktualności i ogłoszenia

PRZEKIEROWANIE DO NASZEJ NOWEJ STRONY WWW

http://prof-es.pl

(strona w ciągłej aktualizacji)
 Informujemy, że PROFES Spółdzielnia Socjalna zmieniła siedzibę.

Jesteśmy teraz dostępni pod adresem:
ul. Zamkowa 6 (III piętro, pokój 28)
46-200 Kluczbork

PROFes-logo wąskie.jpeg
 17.06.2019r.

panel logo opolskie.jpeg
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na prelekcję na 
I Spotkaniu Subregionalnym
w ramach projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZO prelegent I spotkanie subregionalne.pdf

Załączniki:
DOCXZO zał. nr 1.docx
DOCXZO zał. nr 2.docx
DOCXZO zał. nr 3.docx
DOCXZO zał. nr 4.docx
DOCXZO zał. nr 5.docx
 

AKTUALIZACJA Z DNIA 18.06.2019r.

W nawiązaniu do zamieszczonego zapytania ofertowego w zakresie prelegenta na I Spotkanie subregionalne, które zamieszczone zostało dn. 17.07.2019 r., informujemy iż w jego treści dot. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty znajdował się błąd w zakresie pkt. 2 doświadczenie prelegenta – waga punktowa pomyłkowo zamieszczono wartość 80%. Prawidłowa wartość to 20% co ma odzwierciedlenie w dalszych zapisach zapytania – ocenie kryterium doświadczenia prelegenta.

Powyższa zmiana ma charakter techniczny. Wprowadzona aktualizacja nie wpływa na warunki merytoryczne zapytania ofertowego. Aktualizacja treści zapytania ofertowego w w/w części dostępna na stronie www.prof-es.pl oraz www.spoldzielnia.byczyna.pl.

PDFAktualizacja ZO-prelegent-I Spotkanie Subregionalne.pdf

Wyniki:
PDFProtokół ZO prelekcja I Spot. Subregionalne.pdf
 17.06.2019r.

panel logo opolskie.jpeg
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na wynajem sali oraz usługę cateringową na 
I Spotkanie Subregionalne
w ramach projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZO I spotkanie subregionalne - catering i sala.pdf

DOCXzałącznik do ZO - catering i sala.docx

PDFProtokół ZO catering-sala I Spot. Subregionalne.pdf
 logo RPO RP.jpeg

Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


12.06.2019r.

Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Spawania metodą MAG
w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZO nr 2 Spawanie MAG - catering.pdf

DOCXzał. nr 1 zapytanie catering MAG.docx

PDFProtokół ZO catering spawanie MAG.pdf
 logo RPO RP.jpeg

Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


24.05.2019r.

Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Spawania metodą MAG
w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZO Spawanie MAG - catering.pdf

DOCXzał. nr1. ZO Spawanie MAG - catering.docx

PDFInformacja ZO MAG - catering.pdf
 12.04.2019r.

panel logo opolskie.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu: 
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

PDFOstateczna lista rankingowa - wsparcie pomostowe.pdf
 08.02.2019r.

panel logo opolskie.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 08.02.2019r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 15.02.2019r. do godziny 14:30.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,
 2. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,
 3. Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub
 5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 7. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:
DOCXRegulamin Świadczenia Usług Uczestnikom Projektu.docx

Załaczniki:
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
DOCX16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docxpanel logo opolskie.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


20.11.2018r.

OGŁOSZENIE VI NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 20.11.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 23.11.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:
 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).
 15. Oświadczenie dot. podatku VAT

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załączniki:
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
DOCX9-plan założenia PS.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx
DOCX16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCXOświadczenie dla istniejącego PS dot. podatku VAT.docx
DOCXOświadczenie dla osób fizycznych tworzących nowe PS dot. podatku VAT.docx
 panel logo opolskie.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


07.11.2018r.

OGŁOSZENIE V NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 07.11.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 14.11.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).
 15. Oświadczenie dot. podatku VAT

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załączniki:
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
DOCX9-plan założenia PS.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx
DOCX16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCXOświadczenie dla istniejącego PS dot. podatku VAT.docx
DOCXOświadczenie dla osób fizycznych tworzących nowe PS dot. podatku VAT.docx
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


27.08.2018r.

OGŁOSZENIE IV NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.08.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 29.08.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załączniki:
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
DOCX6-umowa wsparcie finansowe.docx
DOCX9-plan zalożenia PS.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


10.08.2018r.

DNIA 10.08.2018 OGŁASZAMY INFORMACJĘ O PLANOWANYM IV NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.08.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 29.08.2018r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załączniki:
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
DOCX9-plan zalożenia PS.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


19.07.2018r.

OGŁOSZENIE III NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 20.07.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 23.07.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Załaczniki:
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
DOCX9-plan zalożenia PS.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 logo RPO RP.jpeg

Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


17.07.2018r.

Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej - Przewóz Rzeczy

w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie catering - KWP.pdf

DOCXzał. nr 1 zapytanie catering przewóz rzeczy.docx

PDFProtokół wyboru oferty - catering KWP.pdf
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


11.07.2018r.

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA CIĄGŁEGO NABORU REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy aktualną wersję Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu i załączników do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenia nowego/nowych miejsc pracy w istniejącym PS, przekształcenie PES w PS do ogłoszenia ciągłego naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”. Informujemy, że w załącznikach zmieniło się ologowanie.

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Formularze rekrutacyjne:

DOCXA.1-formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS.docx
DOCXA.2-formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić zatrudnić się w istniejacym PS.docx
DOCXA.3-formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających załozyć nowe PS.docx
DOCXB.1-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby fizyczne.docx
DOCXB.1.2-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx
DOCXB.1.3-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu osoby fizyczne przystępujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx
DOCXB.2-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby prawne.docx
DOCXB.2.3-oświadczenie dotyczące kwalifikowalności osoby prawne założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx

Załączniki do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących PS, przekształcenie PES w PS:

DOCX1-karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
DOCX2-oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.docx
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
DOCX4-wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
DOCX5-wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx
DOCX6-umowa wsparcie finansowe.docx
DOCX7-umowa wsparcie pomostowe.docx
DOCX8-aneks.docx
DOCX9-plan założenia PS.docx
DOCX10-zestawienie towarów i usług.docx
DOCX11-oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx
DOCX13-karta oceny formalnej.docx
DOCX14-karta oceny merytorycznej.docx
XLSX15-zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx
DOCX16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCX18-oświadczenie o niekaralności.docx
DOCX19-oświadczenie o niepodleganiu karze.docx
DOCX20-oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx
DOCX21-oświadczenie stosunek pracy.docx
DOCX22-oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
DOCX23-oświadczenie brak przesłanek.docx
DOCX24-regulamin KOW.docx
DOCX25-upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx
DOCX26-oświadczenie kwalifikowalnosc vat.docx
DOCX27-umowa szkoleniowo-doradcza.docx
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


05.07.2018r.

DNIA 05.07.2018 OGŁOSZAMY INFORMACJIĘ O PLANOWANYM III NABORZE WNIOSKÓW
O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 20.07.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 23.07.2018r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.), pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Załaczniki:
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
DOCX9-plan zalożenia PS.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


26.06.2018r.

Ostateczna lista rankingowa uczestników - nabór ciągły rekrutacji do projektu:
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru ciągłego rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

PDFZarządzenie - ostateczna lista rankingowa.pdf
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


14.06.2018r.

Ostateczna lista rankingowa - nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu:
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


11.05.2018r.

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA
POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 11.05.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 18.05.2018r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §14 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 5. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
 2. Sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa społecznego,
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub
 5. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 7. Kopię umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załaczniki:
DOCX5-wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


27.04.2018r.

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA
POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.04.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 11.05.2018r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,
 2. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,
 3. Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub
 5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 7. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Załaczniki:
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
 logo op got.jpeg

Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


09.04.2018r.

Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Prawo Jazdy kat. C


w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe catering PJC.pdf

DOCXzałącznik nr 1 zapytanie catering - prawo jazdy-II.docx

PDFProtokół catering PJC 8.2.pdf
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


19.03.2018r.

Ostateczna lista rankingowa
II nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu:
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z II naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”:
 

PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


15.03.2018r.

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie kursu Spawanie w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe - kurs Spawanie 8.2.pdf

DOCXzał nr 1 do zapytania ofertowego kurs Spawanie.docx

PDFProtokół posiedzenia komisji - Spawanie 8.2.pdf
 logo RPO RP.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


22.02.2018r.


OGŁOSZENIE II NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 23.02.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 26.02.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:
 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Załaczniki:
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
DOCX9-plan zalożenia PS.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 23.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 26.02.2018r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub;
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).


Załaczniki:
DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx
DOCX9-plan zalożenia PS.docx
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Nabór ciągły rekrutacji do projektu – ostateczne listy rankingowe
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru ciągłego wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”:
 

PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa - nabór ciągły.pdf
 logo op got.jpeg

Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej tzw przewóz rzeczy
w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe 8.2 Catering KWP.pdf

DOCXzał. nr 1 zapytanie catering przewóz rzeczy.docx

PDFProtokół catering KWP2 8.2.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoAKTUALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

 

 

Udostępniamy aktualną wersję załącznika nr A.1 i A.2 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

Zmiany są uszczegółowione w poniższym pliku:
DOCXTabela zmian załączników.docx

Załaczniki:
DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx
DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx

 

logo op got.jpeg
Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Prawo Jazdy kat. C w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe catering PJC.pdf

DOCXzałącznik nr 1 zapytanie catering - prawo jazdy.docx

PDFProtokół catering PJC 8.2 2 edycja.pdf
 II OPOLSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w dniu 2 września 2017 r. w Głuchołazach organizuje II Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w zakresie realizacji projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

PDFzaproszenie do udziału w II OTES PES.pdf
PDF2 Formularz zgłoszeniowy II Opolskie Targii Ekonomii Społecznej.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


DOTYCZY NABORU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”, który miał trwać do 07.07.2017r., zostaje przedłużony do 10.07.2017r. do godz. 1500.
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoOGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 22.06.2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 07.07.2017r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,
 2. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,
 3. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimisw dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub
 6. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 7. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),
 8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załaczniki:
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA CIĄGŁEGO NABORU REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy aktualną wersję Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu i załączników do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenia nowego/nowych miejsc pracy w istniejącym PS, przekształcenie PES w PS do ogłoszenia ciągłego naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

Zmiany są uszczegółowione w poniższym pliku:
DOCXTabela zmian regulaminu i załączników.docx

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

Załaczniki:
DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx
DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx
DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx
DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx
DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx
DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx
DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx
DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE NABORU CIĄGŁEGO REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 15.05.2017r. rozpoczyna się rekrutacja ciągła uczestników do projektu która trwać będzie do zrekrutowania odpowiedniej ilości uczestników / wyczerpania środków w zakresie wsparcia finansowego. Każdorazowo po wpłynięciu wniosków rekrutacyjnych na wsparcie minimum 5 osób zostanie rozpoczęta procedura ich oceny oraz organizowany będzie dalszy proces wsparcia. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

 

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

 1.        Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 2.       Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 3.       Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx
DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx
DOCXA.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx
DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx
DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx
DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx
DOCXB.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx
DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx
DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx
DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx
DOCX3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
DOCX5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx
DOCX6 - umowa wsparcie finansowe.docx
DOCX7 - umowa wsparcie pomostowe.docx
DOCX8 - aneks.docx
DOCX9 - plan założenia PS.docx
DOCX10 - zestawienie towarow i usług.docx
DOCX11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX13 - karta oceny formalnej.docx
DOCX14 - karta oceny merytorycznej.docx
XLSX15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCX18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx
DOCX19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx
DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx
DOCX21 - oświadczenie stosunek pracy.docx
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
DOCX23 - oświadczenie brak przesłanek.docx
DOCX24 - regulamin KOW.docx
DOCX25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx
DOCX26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx
DOCX27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx

Firmówka OWES:
DOCXfirmówka OWES.docx
 logo op got.jpeg

Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM CIĄGŁYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 15.05.2017r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie naborem ciągłym, będzie trwała do wyczerpania środków w zakresie wsparcia finansowego. Każdorazowo procedura oceny wniosków oraz dalszy proces wsparcia zostanie rozpoczęty po wpłynięciu wniosków rekrutacyjnych na wsparcie minimum 5 osób.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.
Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx
DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx
DOCXA.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx
DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx
DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx
DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx
DOCXB.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx
DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx
DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx
DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx
DOCX3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx
DOCX5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx
DOCX6 - umowa wsparcie finansowe.docx
DOCX7 - umowa wsparcie pomostowe.docx
DOCX8 - aneks.docx
DOCX9 - plan założenia PS.docx
DOCX10 - zestawienie towarow i usług.docx
DOCX11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX13 - karta oceny formalnej.docx
DOCX14 - karta oceny merytorycznej.docx
XLSX15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
DOCX18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx
DOCX19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx
DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx
DOCX21 - oświadczenie stosunek pracy.docx
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx
DOCX23 - oświadczenie brak przesłanek.docx
DOCX24 - regulamin KOW.docx
DOCX25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx
DOCX26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx
DOCX27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx

Firmówka OWES:
DOCfirmówka OWES.doc
 logo op got.jpeg
Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej tzw przewóz rzeczy

w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie catering - przewóz rzeczy.pdf

DOCXzał. nr 1. Formularz ofertowy + oświadczenie.docx

PDFProtokół catering PJ Przewóz rzeczy 8.2.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


I nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu:
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z I naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”:

PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf
 Obraz1.png
Projekt : „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”  Współfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  działania 8.3 Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

W ramach realizacji zadań Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości udziela wsparcia w zakresie:

1.  Bezpłatnego doradztwa specjalistycznego, dla osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również działających PES - ich przedstawicieli, osób fizycznych zainteresowanych tematyką PES.

Specjalistyczne doradztwo osobowe:

 • zarządzanie organizacją
 • zarządzanie pracownikami
 • zarządzanie konfliktem PES i rozwiązywanie konfliktów

Specjalistyczne doradztwo w zakresie  doradztwa prawnego:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES
 • obowiązki pracodawcy względem pracowników

Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa  księgowo-podatkowego:

 • rachunkowość PES
 • udzielanie wszelkich porad dotyczących wyjaśnień księgowo-podatkowych
 • przedstawić jakie są zobowiązania finansowe związane są z prowadzoną działalnością
 • płace, ubezpieczenia społeczne

Specjalistyczne doradztwo w zakresie  doradztwa finansowego:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności(m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków
 • planowanie finansowe

Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa marketingowego:

 • planowanie marketingowe
 • kształtowanie elastyczności ofertowej
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS
 • badania rynku
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta PES
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług

2. Organizacja bezpłatnych szkoleń branżowych kierowanych do przedstawicieli PES prowadzących działalność gospodarczą.

Tematyka szkoleń wybierana będzie w oparciu o zgłaszane potrzeby przez uczestnika projektu.                     

W celu zgłoszenia na szkolenie branżowe prosimy wypełnić załącznik nr 1 (wniosek o voucher) i załącznik nr 2 (zgłoszenie na szkolenie branżowe) i dostarczenie do KIP ul. Sienkiewicza 22.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22 , 46-200 Kluczbork

tel. 77 456 32 60
Osoba do kontaktu :  Agnieszka Kowalska
email:
strona:  www.inkubatorkluczbork.pl

Załączniki:
DOCZałącznik nr 1 - wniosek o voucher szkoleniowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - zgłoszenie na szkolenie branżowe.doc
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE I NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 06.03.2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 10.03.2017r. do godziny 1500.

 

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko , Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji
z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych 

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków
  i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących
  o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
 9. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy
  w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
  w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanymDz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Załączniki:
DOCX3 - wniosek jednorazowe wsparcie finansowe.docx
DOCX9 - plan założenia PS - stworzenia miejsc pracy w PS.docx
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX16 - oswiad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17 - oswiad o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx
 KONFERENCJA_opole.jpeg

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!

PDFZaproszenie_Opole.pdf

PDFProgram_konferencja_PES_Opole.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Prawo Jazdy kat. C w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie catering PJC 8.2.pdf

DOCzał 1 zapytanie catering PJC 8.2.doc
 

W związku z brakiem ofert przedłużamy nabór do dnia 06.03.2017r. (poniedziałek) do godz. 1500

PDFProtokół wyboru oferty catering PJC 8.2.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Postaw na swoje umiejętności! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

w ramach projektu

„Postaw na swoje umiejętności!”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe catering.pdf

DOCzał. 1zapytanie catering sprzedawca.doc

PDFProtokół wyboru oferty catering sprzedawca 921.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM I NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 06.03.2017r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 10.03.2017r.

 

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków
  i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących
  o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
 9. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy
  w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
  w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanymDz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).


Załączniki:
DOCX3 - wniosek jednorazowe wsparcie finansowe.docx
DOCX9 - plan założenia PS - stworzenia miejsc pracy w PS.docx
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCX16 - oswiad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx
DOCX17 - oswiad o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx

 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


I i II nabór rekrutacji do projektu – ostateczne listy rankingowe
 

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z I i II naboru rekrutacji do projektu
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”


PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa I nabór.pdf
PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa II nabór.pdf

 logo op got.jpeg
Projekt „Postaw na swoje umiejętności! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs

Kwalifikacji wstępnej przedłużonej tzw przewóz rzeczy

w ramach projektu

„Postaw na swoje umiejętności!”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe - Catering przewóz rzeczy.pdf

DOCZał. 1. Zapytanie catering kwalifikacja.doc

PDFProtokół catering - Przewóz Rzeczy 9.2.1.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dot. II naboru rekrutacji do projektu
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Informujemy, że termin składania Formularzy rekrutacyjnych do II naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”, który miał trwać do 28.12.2016r., zostaje przedłużony do 05.01.2017r. do godz. 1500.
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dot. II naboru rekrutacji do projektu
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Informujemy, że dnia 23.12.2016 (piątek) Urząd Miejski w Byczynie czynny będzie do godziny 1300, w związku z czym wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać do godziny 1200.
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE II NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 13.12.2016r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu (II nabór), która będzie trwała do 28.12.2016r do godziny 1500.

            Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

 1. Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 2. Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 3. Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCA.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
DOCA.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym .doc
DOCA.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
DOCB.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc
DOCB.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc
DOCB.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc
DOCB.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc
DOCB.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc
DOCC.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc
DOCC.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
DOC2. Oświadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.doc
DOCX3. Wniosek wsp finansowe zalozenie ps.docx
DOCX4. Wniosek podst wsp pomostowe.docx
DOCX5. Wniosek przedł wsp pomostowe.docx
DOCX6. Umowa wsparcie finansowe.docx
DOCX7. Umowa wsp pomostowe.docx
DOC8. Aneks.doc
DOCX9. Plan zalozenie ps.docx
DOC10. Zestawienie towarow i usług.doc
DOC11. Oświad o dokonaniu zakupów.doc
DOC12. Harmonogram rzecz finansowy.doc
DOC13. Karta oceny formalnej.doc
DOC14. Karta oceny merytorycznej.doc
XLSX15. Zasświadczenie o pomocy de minimis.xlsx
DOC16. Oświad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.doc
DOC17. Oświad o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
DOCX18. Oświad o niekaralności.docx
DOC19. Oświad o niepodleganiu karze.doc
DOC20. Oświad o nieprowadzeniu dział gosp.doc
DOC21. Oświad stosunek pracy.doc
DOC22. Oświad o niekorzystaniu z innych środkow.doc
DOC23. Oświad brak przesłanek.doc
DOC24. Regulamin kow.doc
DOC25. Upoważnienie dla przedstawiciela ip.doc
DOCX26. Oświad kwalifikowalność vat.docx
DOCX27. Umowa szkolno-doradcza.docx

Firmówka OWES:
DOCfirmówka OWES.doc
 PROFes-logo wąskie.jpeg

Informujemy, że PROFES Spółdzielnia Socjalna zmieniła siedzibę.

Jesteśmy teraz dostępni pod adresem:
ul. Katowicka 8a
46-200 Kluczbork

Wejście przez bramę ATHLETIC

Informujemy również, że tymczasowo nieczynny jest nasz telefon stacjonarny.

Prosimy o kontakt pod nr: 533 221 856logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


AKTUALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 19 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY
w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy nową wersję załączników. Zmianie uległ zapis podstawy prawnej. Zmiany przedstawione są w pliku poniżej.

DOCXAktualizacja załączników - zapis zmian.docx

Załączniki:

DOCX1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx

DOC19. Oświadczenie o niepodleganiu karze.doc
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 13.12.2016r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 28.12.2016r.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które stanowią rozdział VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.
Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXregulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCA.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
DOCA.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym .doc
DOCA.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
DOCB.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc
DOCB.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc
DOCB.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc
DOCB.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc
DOCB.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc
DOCC.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc
DOCC.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego.docx
DOC2-oswiadczenie-kwalifikowalnosci-uczestnika.doc
DOCX3-wniosek-wsp-finansowe-zalozenie-ps.docx
DOCX4wniosek-podst-wsp-pomostowe.docx
DOCX5wniosek-przedl-wsp-pomostowe.docx
DOCX6-umowa-wsparcie-finansowe.docx
DOCX7umowa-wsp-pomostowe.docx
DOC8-aneks.doc
DOCX9-plan-zalozenie-ps.docx
DOC10-zestawienie-towarow-i-uslug.doc
DOC11-oswiad-o-dokonaniu-zakupow.doc
DOC12-harmonogram-rzecz-finansowy.doc
DOC13-karta-oceny-formalnej.doc
DOC14-karta-oceny-merytorycznej.doc
XLSX15-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.xlsx
DOC16-oswiad-o-nieskorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc
DOC17-oswiad-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc
DOCX18-oswiad-o-niekaralnosci.docx
DOC19-oswiad-o-niepodleganiu-karze.doc
DOC20-oswiad-o-nieprowadzeniu-dzial-gosp.doc
DOC21-oswiad-stosunek-pracy.doc
DOC22-oswiad-o-niekorzystaniu-z-innych-srodkow.doc
DOC23-oswiad-brak-przeslanek.doc
DOC24-regulamin-kow.doc
DOC25-upowaznienie-dla-przedstawiciela-ip.doc
DOCX26-oswiad-kwalifikowalnosc-vat.docx
DOCX27-umowa-szkolno-doradcza.docx

Firmówka OWES:
DOCfirmówka OWES.doc
 logo op got.jpeg
Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na dostarczenie cateringu na kurs
Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFTreść zapytania ofertowego.pdf

DOCzał 1. zapytanie ofertowe catering sprzedawca.doc

PDFProtokół catering kurs sprzedawca 8.2.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


AKTUALNA WERSJA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO I NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy nową wersję formularzy rekrutacyjnych. Jednocześnie informujemy, że zmiana spowodowana jest zwiększeniem czytelności ich nazw i numeracji. Zawartość merytoryczna formularzy pozostaje bez zmian. Ponadto informujemy, że lider projektu Spółdzielnia Socjalna Usługowo - Handlowo - Produkcyjna w Byczynie zmieniła nazwę na PROFES Spółdzielnia Socjalna, w związku z czym regulamin i załączniki zostały uaktualnione względem wersji udostępnionych w informacji o planowanym naborze do projektu.

DOCA.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
DOCA.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym .doc
DOCA.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc
DOCB.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc
DOCB.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc
DOCB.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc
DOCB.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc
DOCB.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc
DOCC.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc
DOCC.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc

 logo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE I NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 27.10.2016r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu, która będzie trwała do 14.11.2016r do godziny 1500.

            Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

            Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

 1. Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 2. Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 3. Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXregulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCa1_formularz_rekrutacji_os-fiz-nowe-ps.doc
DOCa2_formularz_rekrutacji_osob_fizycznych-przyszatr-w-istniejacym-ps.doc
DOCa3_formularz_rekrutacji_osob_prawnych.doc
DOCb1_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-nowe-ps.doc
DOCb12_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-przyszatr-w-istniejacym-ps.doc
DOCb13_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-przyszatr-w-ps-tworzonym-przez-osoby-prawne.doc
DOCb2_oswiadczenie-dotyczace_kwalifikowalnosci.doc
DOCb23_oswiadczenie-dotyczace_kwalifikowalnosci.doc
DOCc1-dane-uczestnika-indywidualnego.doc
DOCc2-dane-uczestnika-instytucjonalnego.doc

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego.docx
DOC2-oswiadczenie-kwalifikowalnosci-uczestnika.doc
DOCX3-wniosek-wsp-finansowe-zalozenie-ps.docx
DOCX4wniosek-podst-wsp-pomostowe.docx
DOCX5wniosek-przedl-wsp-pomostowe.docx
DOCX6-umowa-wsparcie-finansowe.docx
DOCX7umowa-wsp-pomostowe.docx
DOC8-aneks.doc
DOCX9-plan-zalozenie-ps.docx
DOC10-zestawienie-towarow-i-uslug.doc
DOC11-oswiad-o-dokonaniu-zakupow.doc
DOC12-harmonogram-rzecz-finansowy.doc
DOC13-karta-oceny-formalnej.doc
DOC14-karta-oceny-merytorycznej.doc
XLSX15-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.xlsx
DOC16-oswiad-o-nieskorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc
DOC17-oswiad-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc
DOCX18-oswiad-o-niekaralnosci.docx
DOC19-oswiad-o-niepodleganiu-karze.doc
DOC20-oswiad-o-nieprowadzeniu-dzial-gosp.doc
DOC21-oswiad-stosunek-pracy.doc
DOC22-oswiad-o-niekorzystaniu-z-innych-srodkow.doc
DOC23-oswiad-brak-przeslanek.doc
DOC24-regulamin-kow.doc
DOC25-upowaznienie-dla-przedstawiciela-ip.doc
DOCX26-oswiad-kwalifikowalnosc-vat.docx
DOCX27-umowa-szkolno-doradcza.docx

Firmówka OWES:
DOCfirmówka OWES.doc
 Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 30.09.2016r.

Spółdzielnia Socjalna Usługowo - Handlowo - Produkcyjna w Byczynie

zmieniła nazwę na

PROFES Spółdzielnia Socjalna

PROFes-logo.jpeglogo op got.jpeg
Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM I NABORZE DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 27.10.2016r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 14.11.2016r.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które stanowią rozdział VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.
Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCA.1__FORMULARZ_REKRUTACJI_Os. fiz. nowe PS.doc
DOCA.2_FORMULARZ_REKRUTACJI_OSOB_FIZYCZNYCH-przys.zatr. w istniejącym PS.doc
DOCA.3_FORMULARZ_REKRUTACJI_OSOB_PRAWNYCH.doc
DOCB.1_OSWIADCZENIE_KWALIFIKOWALNOSCI_Os. fiz. nowe PS.doc
DOCB.1.2_OSWIADCZENIE_KWALIFIKOWALNOSCI_Os. fiz. przys.zatr. w istniejącym PS.doc
DOCB.1.3_OSWIADCZENIE_KWALIFIKOWALNOSCI_Os. fiz. przys.zatr. w PS tworzonym przez osoby prawne.doc
DOCB.2_OSWIADCZENIE DOTYCZACE_KWALIFIKOWALNOSCI.doc
DOCB.2.3_OSWIADCZENIE DOTYCZACE_KWALIFIKOWALNOSCI.doc
DOCC.1 dane uczestnika indywidualnego.doc
DOCC.2 dane uczestnika instytucjonalnego.doc

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1 karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
DOC2 oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc
DOCX3. wniosek wsp. finansowe założenie PS.docx
DOCX4.wniosek podst. wsp. pomostowe.docx
DOCX5.wniosek przedł. wsp. pomostowe.docx
DOCX6 umowa wsparcie finansowe.docx
DOCX7.umowa wsp. pomostowe.docx
DOC8. aneks.doc
DOCX9. plan założenie PS.docx
DOC10 zestawienie towarów i usług.doc
DOC11 oświad o dokonaniu zakupów.doc
DOC12 harmonogram rzecz - finansowy.doc
DOC13 karta oceny formalnej.doc
DOC14 karta oceny merytorycznej.doc
XLSX15 zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx
DOC16 oświad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.doc
DOC17 oświad o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
DOCX18 oświad o niekaralności.docx
DOC19 oświad o niepodleganiu karze.doc
DOC20 oświad o nieprowadzeniu dział. gosp..doc
DOC21 oświad stosunek pracy.doc
DOC22 oświad o niekorzystaniu z innych środków.doc
DOC23 oświad brak przesłanek.doc
DOC24 regulamin KOW.doc
DOC25 upoważnienie dla przedstawiciela IP.doc
DOCX26 oświad kwalifikowalność VAT.docx
DOCX27 umowa szkolno-doradcza.docx
DOCfirmówka OWES.doc

 logo op got.jpeg
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informujemy o przedłużeniu rekrutacji na kursy w ramach projektów:

    „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”                                    „Postaw na swoje umiejętności!”

     ♦ Prawo jazdy kat. C + przewóz rzeczy                                                      ♦ Prawo jazdy kat. C + przewóz rzeczy 

     ♦ Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej                                                     ♦ Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej

   plakat 8.2.jpeg                                           plakat 921.jpg.jpeg

Rekrutacja przedłużona zostaje do końca października 2016r.

Kontakt pod nr tel. 77 414 45 11, email: spoldzielnia.socjalna@wp.pllogo op got.jpeg
Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na prowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C + przewóz rzeczy w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe - PJ kat. C + przewóz rzeczy 82.pdf

DOCzałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań.doc

PDFOdpowiedzi na pytania 1.pdf

PDFProtokół wyboru oferty PJC 8.2.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Twoje życie - nasza wspólna sprawa II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na prowadzenie kursu Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu

„Twoje życie - nasza wspólna sprawa II”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Włączenie społeczne,
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe - Sprzedawca 82.pdf

DOCzałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań.doc

PDFWyjaśnienie + przedłużenie terminu.pdf

PDFProtokół wyboru oferty SKF 8.2.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Postaw na swoje umiejętności! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na prowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C + przewóz rzeczy w ramach projektu

„Postaw na swoje umiejętności!”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe - PJ kat. C + przewóz rzeczy 921.pdf

DOCzałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań.doc

PDFOdpowiedzi na pytania 1.pdf

PDFProtokół wyboru oferty PJC 9.2.1.pdf
 logo op got.jpeg
Projekt „Postaw na swoje umiejętności! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

na prowadzenie kursu Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu

„Postaw na swoje umiejętności!”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego,
Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe - Sprzedawca 921.pdf

DOCzałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań.doc

PDFWyjaśnienie + przedłużenie terminu.pdf

PDFProtokół wyboru oferty SKF 9.2.1.pdf
 logo op got.jpeg

Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

USŁUGI DORADZTWA KLUCZOWEGO w ramach projektu

„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe Doradca Kluczowy.pdf

DOCzałącznik 1.doc

DOCzałącznik 2.doc

DOCzałącznik 3.doc

DOCzałącznik 4.doc

DOCzałącznik 5.doc

PDFzałącznik nr 6.pdf

PDFProtokół wyboru oferty - doradca kluczowy.pdf

 logo op got.jpeg

Projekt „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe

USŁUGI DORADZTWA BIZNESOWEGO w ramach projektu

„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFZapytanie ofertowe Doradca Biznesowy.pdf

DOCzałącznik 1.doc

DOCzałącznik 2.doc

DOCzałącznik 3.doc

DOCzałącznik 4.doc

DOCzałącznik 5.doc

PDFzałącznik nr 6.pdf

PDFProtokół wyboru oferty - doradca biznesowy.pdf Informacja o wynikach naboru na prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich

Scan10874.jpeg


Informacja o wynikach naboru na prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich - rozmowy kwalifikacyjne

S45C-314042814310_02.jpeg


Nabór na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich

S45C-314041412500.jpeg


Protokół z posiedzenia komisji - kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - przewóz rzeczy
S45C-314021415170_0005.jpeg   S45C-314021415170_0006.jpeg


Protokół z posiedzenia komisji - kurs operator pilarki elektrycznej i spalinowej
S45C-314021415170_0001.jpeg   S45C-314021415170_0002.jpeg


Protokół z posiedzenia komisji - kurs operator wózków widłowych
S45C-314021415170_0003.jpeg   S45C-314021415170_0004.jpeg


Zapytanie ofertowe - przewóz rzeczy
S45C-314012814031_0001.jpeg   S45C-314012814031_0002.jpeg
DOCzałącznik nr 1 oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych.doc


Zapytanie ofertowe - operator pilarki elektrycznej i spalinowej
S45C-314012714030_0003.jpeg   S45C-314012714030_0004.jpeg
DOCzałącznik nr 1 oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych.doc


Zapytanie ofertowe - operator wózków widłowych
S45C-314012714030_0001.jpeg   S45C-314012714030_0002.jpeg
DOCzałącznik nr 1 oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych.doc


Protokół z posiedzenia komisji - kurs prawo jazdy kat. C
S45C-313101813320_0001.jpeg   S45C-313101813320_0002.jpeg


 Zapytanie ofertowe - kurs prawo jazdy kat. C
S45C-313093015050_0001.jpeg  
S45C-313093015050_0002.jpeg
DOCzałącznik nr 1 oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych.doc


Protokół z posiedzenia komisji - kosa spalinowa
S45C-313032911290_0003.jpeg   S45C-313032911290_0004.jpeg


Protokół z posiedzenia komisji - odkurzacz do liści
S45C-313032911290_0001.jpeg   S45C-313032911290_0002.jpeg


Zapytanie ofertowe - odkurzacz do liści
S45C-313031512390_0003.jpeg   S45C-313031512390_0004.jpeg
DOCzałącznik nr 1 oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych.doc


 Zapytanie ofertowe - kosa spalinowa
S45C-313031512390_0001.jpeg   S45C-313031512390_0002.jpeg
DOCzałącznik nr 1 oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych.doc


 Informacja o wynikach naboru na opiekuna grupy warsztatu rękodzieła artystycznego
S45C-313022711470.jpeg


Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
S45C-313020615070.jpeg


 Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych - rozmowa kwalifikacyjna
S45C-313020114160_0002.jpeg


 Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna warsztatu rękodzieła artystycznego(2)
S45C-313020114160_0001.jpeg


 Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
nabĂlr_na_st._tereny_zielone.jpeg


 Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna warsztatu rękodzieła artystycznego(1)
nabĂlr_na_st._rÄ?kodzieĹ?o.jpeg


 Protokół z posiedzenia komisji rozpatrującej oferty dot. zakupu sprzętu poligraficznego - ploter tnący
S45C-312113014500_0001.jpeg S45C-312113014500_0002.jpeg


 Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego
S45C-312113014500_0003.jpeg


 Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu poligraficznego
S45C-312113014500_0004.jpeg


 Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu poligraficznego - rozmowa kwalifikacyjna
S45C-312112315430_0001.jpeg


 Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego - rozmowa kwalifikacyjna
S45C-312112315430_0002.jpeg


 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodzinnego
S45C-312112014170.jpeg


 Zapytanie ofertowe - ploter tnący
zapytanie ofertowe ploter str.1z2.jpeg zapytanie ofertowe ploter str.2z2.jpeg
Do pobrania: DOCzałącznik nr 1 oświadczenie o braku powiązań kapitałowo osobowych.doc


 Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu stolarskiego
nabˇr_warsztat_stolarski.jpeg


 Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu poligraficznego
nabˇr_warsztat_poligraficzny.jpeg


Nabór na stanowisko - asystent rodzinny
nabˇr_asystenci_rodzinni.jpeg


szkolenie

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ PROJEKT

„Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej”

     Która odbędzie się 30 października 2012 roku (wtorek)
w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
(Polanowice 94, 46-220 Byczyna).
 

 

      Program konferencji:

     1300Otwarcie konferencji -  Ryszard Grüner, Burmistrz Byczyny

     1310Podsumowanie działalności Inkubatora         
                Anna Olek, Członek Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie

     1330„Miechowa - pokażmy jak działać razem” - prezentacja projektu      
               realizowanego na terenach wiejskich w ramach Funduszu Inicjatyw
               Obywatelskich - Łukasz Kapral, Członek Stowarzyszenia


     1400 –  Przyszła perspektywa finansowa - wspieranie stowarzyszeń, fundacji,
                 spółdzielni socjalnych oraz społeczności wiejskich w zakresie zatrudniania i
                 wsparcia merytorycznego - Marcin Juszczyk, Prezes Spółdzielni Socjalnej
                 UHP w Byczynie

     1430Szkoła stowarzyszeniowa alternatywą dla likwidowanych szkół na przykładzie
                PSP w Kostowie - Jakub Goliński, Dyrektor Szkoły

     15
00 –  Poczęstunek, dyskusja

  

Obecność prosimy potwierdzić telefonicznie pod numerem:
   tel./fax. 77 414 45 11  do dnia 29 października do godz. 1200

-------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na wyjazdowe seminarium monitoringowe w ramach projektu:

 

"INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ" 

Seminarium dotyczyć będzie wypracowania strategii na rzecz współpracy pomiędzy JST, instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, biznesem, PES.
Seminarium będzie szansą na skonsultowanie założeń strategii – realizacji oraz możliwością na zobaczenie wielu ciekawych inicjatyw partnerskich.
Jeśli jesteś zainteresowany zapoznaj się z dokumentami zamieszczonymi poniżej.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Dokładny rozpiska trasy wraz z godzinami zostanie zamieszczona po zakończonej rekrutacji, najpóźniej do wtorku 4 września br.
Do pobrania:


 Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

W ramach projektu "Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej" prowadzone są szkolenia przeznaczone dla stowarzyszeń, fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru woj. opolskiego (gminy o wysokim wskaźniku ubóstwa)

W najbliższym czasie możemy Państwa zaprosić na szkolenia: 

„Pozyskiwanie funduszy dla podmiotów ekonomii społecznej”

oraz

„Marketing w podmiotach ekonomii społecznej”

Szkolenia odbędą się:

     1.    „Pozyskiwanie funduszy dla podmiotów ekonomii społecznej” – 30-31 lipca

     2.    „Marketing w podmiotach ekonomii społecznej” – 8-9 sierpnia 2012 roku

       w siedzibie Szkoły Podstawowej w Skałągach, przy ulicy Wołczyńskiej 23.

Do pobrania:

DOCformularz zgł. szkolenie pozyskiwanie funduszy.doc

DOCformularz zgł. szkolenie marketing.doc

DOCprogram - pozyskiwanie funduszy.doc

DOCprogram - marketing.doc 

Więcej informacji w zakładce O projekcieBezpłatne szkolenie dla NGO (organizacji pozarządowych)

W ramach projektu "Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej" prowadzone są szkolenia przeznaczone dla stowarzyszeń, fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru woj. opolskiego (gminy o wysokim wskaźniku ubóstwa)

W najbliższym czasie możemy Państwa zaprosić na szkolenie: 

"NGO jako pracodawca/prowadzenie działalności gospodarczej w podmiocie"

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2012 r. w siedzibie
Szkoły Podstawowej w Kostowie (Kostów 10, 46-220 Byczyna).

Do pobrania:

DOCProgram szkolenia - NGO jako pracodawca, działalność gospodarcza w podmiocie.doc

DOCformularz zgł. szkolenie dla NGO jako pracodawca.doc

Więcej informacji w zakładce O projekcieUWAGA!
info.jpeg
 
Targi Aktywnych Form Pomocy 
TARGI.jpeg  
Wiecej informacji w: DOCXform. zgłoszeniowy..docx 
DOCXfor. zgłoszeniowy-stoiska wystawowe..docx
DOCXprogram Targów Aktywnych Form Pomocy..docx 


 
Zmiana terminu szkolenia!

Szkolenie odbędzie się 30-31 maj 2012 w godzinach 14:30 do 21:00 

Bezpłatne szkolenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

"Pozyskiwanie środków i realizacja projektów przez OSP"

siedziba OSP w Byczynie, ul. Częstochowska 1


Protokół z posiedzenia komisji rozpatrującej oferty na organizację kursu fryzjerskiego, hydraulika i posadzkarza

     Więcej informacji w: Aktualne oferty


     szkolenie

Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie ma zaszczyt zaprosić Przedstawicieli Samorządu Terytorialnego, Instytucji Rynku Pracy, Pomocy i Integracji Społecznej, Podmioty Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli Biznesu do:
udziału w kolejnym dwudniowym eminarium w ramach cyklu poświęconego wypracowaniu strategii współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej”. 

       Wiecej informacji w: Aktualne oferty


Protokół z posiedzenia komisji rozpatrującej oferty na organizację kursu spawacza

       Więcej informacji w: Aktualne oferty
 

ZAPYTANIA OFERTOWE DOT. PRZEPROWADZENIA KURSÓW:

Do oferty proszę dołączyć niniejsze oświadczenie:

DOCoświadczenie - załącznik do oferty.doc


Zapytanie ofertowe dot. realizacji kursu

zap0001.jpeg        zap0002.jpeg


Zmiana terminu szkolenia z księgowości w ramach projektu "Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej" 

Więcej informacji w: _pozycjamenu34_


szkolenie

Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Rynku Pracy, Pomocy i Integracji Społecznej, Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Przedstawicieli Biznesu do udziału w kolejnym dwudniowym seminarium w ramach cyklu poświęconego wypracowaniu strategii współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej”.

Jednocześnie zapraszamy uczestników seminarium do wzięcia udziału w wizycie studyjnej w Bystrzycy Kłodzkiej, która uzupełni zajęcia teoretyczne wiedzą praktyczną .

Więcej informacji w: _pozycjamenu33_


          szkolenie
   
         Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomi
         Społecznej (PES) do udziału w bezpłatnych
         szkoleniach w ramach Projektu "Inkubator 
         Przedsiębiorczości Społecznej".

 •  „Podstawy księgowości i kontrolingu w PES”, które odbędzie się w dniach 12 – 13 stycznia i 13 – 14 stycznia 2012 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej CISPOL (Polanowice 94, 46-220 Byczyna) oraz
 • „Public Relations dla PES”, które odbędzie się w dniach 21 – 22 grudnia 2011 roku
  w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kostowie (Kostów 10, 46-220 Byczyna).

             Więcej informacji w: _pozycjamenu34_


szkolenie
Zaproszenie na szkolenie w ramach IPS

Zapraszamy Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na szkolenie pt.:
"Pozyskiwanie funduszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi dla podmiotów PES"
które odbedzie się w PSP w Kostowie w dniach 27-28 września 2011

             Więcej informacji w: JPEGzaproszenie


          szkolenie
            
       
Spółdzielnia Socjalna Usługowo - Handlowo - Produkcyjna w Byczynie zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Instytucji Rynku Pracy, Pomocy i Integracji Społecznej, Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Przedstawicieli Biznesu do udziału w cyklu dwudniowych seminariów poświęconych wypracowaniu strategii współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie opolskim w ramach Projektu „Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej”.                

          Osobą prowadzącą i nadzorującą tworzenie strategii będzie Cezary Miżejewski - specjalista w dziedzinie ekonomii społecznej, b. radca Ministra Rozwoju Regionalnego, b. wiceminister polityki społecznej, współtwórca ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych.
 
           Więcej informacji w zakładce: _pozycjamenu33_Protokół z posiedzenia komisji rozpatrującej oferty dot. zakupu sprzetu poligraficznego
skanowanie2009110002.jpegZapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu poligraficznego
zgłoszenie09090001.jpegInformacja o wynikach naboru na asystentów rodzinnych
27.070001.jpegInformacja o wynikach naboru na specjalistów w warsztacie turystyczno - historycznym
19.070001.jpegNabór na stanowisko asystentów rodzinnych
13.070001.jpeg Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu krawieckiego
  12.070001.jpeg Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu krawieckiego
03.070004.jpegNabór na stanowisko specjalista ds. prowadzenia zajęć z zakresu autoprezentacji i komunikacji
03.070003.jpegNabór na stanowisko specjalista ds. prowadzenia zajęć z zakresu historii Opolszczyzny
03.070002.jpegNabór na stanowisko specjalista ds. prowadzenia zajęć z zakresu teorii turystyki
03.070001.jpegInformacja o wynikach naboru na opiekuna warsztatu obsługi ruchu turystyczno - historycznego
skanowanie0006.jpegNabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu krawieckiego
pismo na www 17.06.0002.jpegInformacja o wynikach naboru na opiekuna warsztatu obsługi ruchu turystyczno - historycznego
pismo na www 17.06.0001.jpegProtokół z posiedzenia komisji rozpatrującej oferty dot. zakupu sprzętu poligraficznego
protokół komisji 8.6.110001.jpegInformacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
01.06.20110001.jpegInformacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu obóbki i skrawania drewna
wynikoferty31.050001.jpegNabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
nabór30.050001.jpegNabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
ogloszenie0001.jpegZapytanie ofertowe
falcerkaProtokół z posiedzenia komisji rozpatrującej oferty dot. zakupu sprzętu poligraficznego
wynik


 POKL czarne

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

 Od 1 stycznia 2011r. realizowany jest projekt "Od CIS-u do Spółdzielni Socjalnej"  w ramach którego  prowadzone będzie wsparcie doradcze, szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w gminach woj. opolskiego o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Projekt  realizowany  jest w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach. Więcej informacji w zakładce O PROJEKCIE